REGULAMIN KORZYSTANIA Z KART PRZEDPŁACONYCH AUDIORIVER

TERMINOLOGIA

WYDAWCAFundacja Jest Akcja! z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Ogrodowej 49a/8, 00-873 w Warszawie, adres do korespondencji: ul. Grochowska 341 lok 174, 03-822 w Warszawie zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000375526, NIP: 5222970285; REGON: 142758853.

KARTA AUDIORIVER – plastikowa karta posiadająca pasek magnetyczny, wydana przez Wydawcę i umożliwiająca Użytkownikowi realizację bezgotówkowej płatności za Towary w Punktach Sprzedaży na terenie Wydarzenia.

WYDARZENIE – impreza odbywająca się z Płocku w dniach 29-31 lipca 2022, której organizatorem jest Wydawca – Audioriver Festival.

UŻYTKOWNIK – osoba, będąca uczestnikiem Wydarzenia, która nabywa od Wydawcy Kartę Audioriver.

PUNKT OBSŁUGI – punkt znajdujący się na terenie Wydarzenia, prowadzący obsługę Kart Audoriver, tj. ich aktywację, sprzedaż, doładowanie oraz zwrot środków.

PUNKT SPRZEDAŻY – punkty znajdujące się na terenie Wydarzenia, prowadzące sprzedaż Towarów.

TOWARY – przedmioty, towary lub usługi oferowane do sprzedaży na terenie Wydarzenia

TERMINAL – oznacza czytnik płatniczy POS umożliwiający dokonywanie transakcji na terenie Wydarzenia przy użyciu Karty Audioriver.

SALDO – kwota środków znajdująca się na Karcie Audioriver.

1. WARUNKI OGÓLNE

1. Poprzez wydanie Karty Audioriver Wydawca zobowiązuje się umożliwić Użytkownikowi dokonywanie za pomocą tej karty płatności za Towary w Punktach Sprzedaży zlokalizowanych na terenie Wydarzenia.

2. Karta Audioriver pozwala Użytkownikowi nabywać Towary wyłącznie w Punktach Sprzedaży działających na terenie Wydarzenia, należącego do Wydawcy.

3. Karta Audioriver służy wyłącznie do nabywania asortymentu Towarów dostępnych w Punktach Sprzedaży podczas i na terenie Wydarzenia.

4. Karta Audioriver stanowi instrument płatniczy w rozumieniu Ustawy o usługach płatniczych. Zgodnie z art. 6 pkt 11) lit a) i b) Ustawy o usługach płatniczych, przepisy tej ustawy nie mają jednak zastosowania do Karty Audioriver.

5. Karta Audioriver od momentu aktywacji ważna jest nie dłużej niż do końca 31 lipca 2022 roku.

2. ZASADY KORZYSTANIA

1. Na Wydarzeniu Użytkownik może posługiwać się Kartą Audioriver wielokrotnie i płacić nią za Towary w Punktach Sprzedaży.

2. Płatność za Towary dokonywana jest poprzez wprowadzenie odpowiedniej kwoty na terminalu i potwierdzenie transakcji poprzez użycie paska magnetycznego Karty Audioriver na terminalu. Po dokonaniu transakcji Saldo karty pomniejszane jest o kwotę odpowiadającą wartości transakcji.

3. Punkty Sprzedaży mogą odmówić realizacji transakcji w przypadku braku dostatecznych środków na Karcie Audioriver

4. Po dokonaniu autoryzacji transakcji za pomocą Karty Audioriver, Użytkownik nie ma możliwości odwołania dokonanej transakcji.

5. Karty Audioriver podrobione, zniszczone lub uszkodzone w stopniu lub w sposób uniemożliwiający ich odczytanie lub mogący budzić wątpliwości co do ich autentyczności, nie mogą zostać wymienione na Towary i nie będą przyjmowane przez Punkty Sprzedaży na Wydarzeniu.

6. Użytkownik jest zobowiązany do przechowywania Karty Audioriver z zachowaniem należytej staranności oraz nieudostępniania jej osobom nieuprawnionym. Po wydaniu Karty Audioriver Użytkownikowi, Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za posługiwanie się Kartą Audioriver przez osobę trzecią, jak również za uszkodzenie lub utratę Karty Audioriver z przyczyn nie wynikających z winy Wydawcy.

3. DZIAŁANIA I FUNKCJONALNOŚĆ 

1. Kartę Audioriver można otrzymać wyłącznie w Punkcie Obsługi na terenie Wydarzenia. Warunkiem wydania Karty Audioriver jest jej pierwsze doładowanie co najmniej na minimalną kwotę określoną w niniejszym regulaminie. Po pierwszym doładowaniu Karta zostaje Aktywowana przez Wydawcę i wydana Użytkownikowi.

2. Punkt Obsługi będzie otwarty w dniach 29, 30, 31 lipca 2022, każdorazowo w godzinach trwania Wydarzenia.

3. Jednorazowo możliwe jest otrzymanie tylko 1 Karty Audioriver.

4. Doładowanie Karty Audioriver możliwe jest wyłącznie w Punkcie Obsługi za pomocą gotówki.

5. Minimalna kwota doładowania wynosi 10 (słownie: dziesięć) polskich złotych.

6. Maksymalna kwota Salda na Karcie Audioriver wynosi 500 (słownie: pięćset) polskich złotych. Karta Audioriver nie może zostać doładowana ponad tę kwotę.

7. Użytkownik ma możliwość sprawdzenia Salda Karty Audioriver w Punkcie Obsługi oraz w Punktach Sprzedaży.

8. Użytkownik ma prawo zwrotu Karty Audioriver do Wydawcy, za jednoczesnym zwrotem niewykorzystanych środków pieniężnych (gotówka) pozostałych na Saldzie karty. Zwrotu karty do Wydawcy można dokonać jedynie w Punkcie Obsługi w godzinach funkcjonowania Wydarzenia.

9. Zniszczona karta Audioriver (pęknięta, dziurawa itp.), uniemożliwiająca odczyt jej salda nie podlega zwrotowi środków.

10. Użytkownik może dokonać w tym samym czasie zwrotu maksymalnie 1 Karty Audioriver.

11. Zwrot gotówki, Użytkownik potwierdza swoim podpisem na dokumencie przygotowanym przez Wydawcę.

12. Po zakończeniu Wydarzenia 31 lipca 2022, Karty Audioriver oraz niewykorzystane środki nie podlegają zwrotowi.

4. REKLAMACJE

1. Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji W formie pisemnej korespondencji przesłanej na adres: Fundacja Jest Akcja! ul. Grochowska 341 lok 174, 03-822 Warszawa.

2. W celu ułatwienia procedury reklamacyjnej sugeruje się dodanie dopisku „Reklamacja”. Dopisek taki nie jest jednak warunkiem rozpoznania reklamacji.

3. Reklamacje mogą być składane niezwłocznie po stwierdzeniu okoliczności uzasadniających ich złożenie.

4. Użytkownik powinien w miarę możliwości dostarczyć Wydawcy wszelkie informacje i dokumenty dotyczące składanej reklamacji, które mogą być pomocne przy jej rozpoznaniu.

5. Wydawca powinien rozpoznać reklamację niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia. O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji Wydawca powiadamia Użytkownika listownie lub pocztą elektroniczną, w zależności od sposobu złożenia reklamacji.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Nabycie Karty Audioriver przez Użytkownika oznacza wyrażenie zgody na treść niniejszego regulaminu oraz zobowiązanie się do przestrzegania jego zapisów.

2. Wydawcy przysługuje prawo zmiany niniejszego regulaminu, o ile nie będzie to skutkowało uszczupleniem praw Użytkowników, w przypadku gdy
– zmiana taka będzie konieczna w celu usunięcia oczywistych błędów lub omyłek w treści regulaminu lub
– w celu dostosowania regulaminu do obowiązujących przepisów prawa lub
– gdyby potrzeba zmiany wynikła z okoliczności niezależnych od Wydawcy, które wystąpiły po ogłoszeniu regulaminu, a których Wydawca nie mógł wcześniej przewidzieć. Wydawca informuje o zmianach regulaminu na stronie internetowej Wydawcy, tj. audioriver.pl

3. Treść niniejszego regulaminu dostępna będzie w trakcie Wydarzenia w Punkcie Obsługi w języku polskim i angielskim.