REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ „Audioriver Festiwal 2024 Łódź Błonia ul. Konstantynowska”

Łódzkie Błonia przy ul. Konstantynowskiej w Łodzi
12-14 lipca 2024 r.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin, (zwany dalej: „Regulaminem imprezy”), został wydany na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, opublikowanej w Dz. U. 2009 nr 62 poz. 504 z zm, (zwanej dalej: „Ustawą”) oraz innych przepisów, których postanowienia mają bezpośredni wpływ na organizację Imprezy oraz jej przebieg.
 2. Regulamin jest wydany przez organizatora imprezy pod nazwą: „Audioriver Festiwal 2024 Łódź Błonia ul. Konstantynowska”, która odbędzie się w dniach 12-14 lipca 2024 na terenie – Łódzkie Błonia przy ul. Konstantynowskiej w Łodzi, (zwanej dalej: „Imprezą”). Organizatorem Imprezy jest Audioriver sp. z o.o. ul. Mickiewicza 62, 01-650 Warszawa, adres korespondencyjny ul. Mickiewicza 62, 01-650 Warszawa (zwany dalej: „Organizatorem”).
 3. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywać na Terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie, korzystania przez nie z Terenu, na którym przeprowadzana jest Impreza i korzystania z urządzeń znajdujących się na Terenie. Ponadto celem regulaminu jest uregulowanie praw i obowiązków uczestników Imprezy w związku z nabyciem biletu, zaproszenia, karnetu na Imprezę.
 5. Poniższe określenia używane w Regulaminie będą miały następujące znaczenie:
  • Bilet, Zaproszenie, Karnet: oznacza indywidualną zgodę wejścia na teren imprezy – w wyznaczonej przestrzeni przez organizatora przewidzianej dla publiczności. Bilet lub zaproszenie lub karnet przy pierwszym wejściu na teren imprezy zostanie pozbawiony kuponu kontrolnego i wymieniony na opaskę na rękę uprawniającą do wychodzenia i wchodzenia na teren imprezy masowej dowolną ilość razy (dotyczy biletu, karnetu, zaproszenia);
  • Służby Porządkowe i Informacyjne: oznacza m.in. pracowników agencji ochrony osób lub mienia powołanych przez Organizatora do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w Imprezie, w tym do kontroli uprawnień Uczestników do wstępu na Teren Imprezy. Członkowie Służb Porządkowych i Informacyjnych posiadają identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu zawierające: nazwę wystawcy, numer identyfikacyjny i wizerunek twarzy, termin ważności, pieczęć i podpis wystawcy;
  • Teren Imprezy: oznacza wygrodzony teren, na którym przeprowadzana jest Impreza lub inne miejsce, na które Impreza może zostać przeniesiona z ważnych powodów i które podane zostanie do publicznej wiadomości przed Imprezą.
  • Uczestnik Imprezy: oznacza osobę uczestniczącą w Imprezie na podstawie ważnego biletu, lub karnetu, lub zaproszenia wymienionego na opaskę. Uczestnikiem Imprezy może być osoba pełnoletnia lub osoby wymienione w rozdziale III pkt. 5 Regulaminu (osoby poniżej 16 lat, osoby w wieku 16-18 lat). Każda osoba wchodząca na teren imprezy musi posiadać własny bilet lub karnet lub zaproszenie oraz opaskę założoną na rękę.

II. SPRZEDAŻ BILETÓW

 1. Sprzedaż biletów odbywa się:
  • sprzedaż internetowa – www.ebilet.pl oraz www.biletomat.pl
  • w autoryzowanych punktach eBilet w całej Polsce
  • sprzedaż w Łodzi w trakcie Imprezy przy wejściach na teren imprezy (o ile wszystkie bilety nie zostaną wcześniej wyprzedane)
 2. Bilety mogą być sprzedawane wyłącznie po cenie wydrukowanej na Bilecie. Zakazana jest odsprzedaż Biletów po cenie wyższej niż wydrukowana na Bilecie. Zakazana jest odsprzedaż Biletów na aukcjach, licytacjach, konkursach, odsprzedaż zarobkowa poza autoryzowanymi punktami sprzedaży, itp.
 3. Organizator informuje, że zgodnie z art. 133 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń: „Kto nabywa w celu odprzedaży z zyskiem bilety wstępu na imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportowe albo kto bilety takie sprzedaje z zyskiem, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Usiłowanie oraz podżeganie i pomocnictwo są karalne.”
 4. Organizator ostrzega, że okazanie przez Uczestnika Imprezy biletu nieautentycznego skutkować będzie odmową wstępu na Imprezę.
 5. Prawo do wstępu na teren imprezy będzie miała osoba posiadająca wyłącznie bilet, karnet, zaproszenie w postaci oryginału, oryginalnej opaski nabyty zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu. Zniszczenie biletu, karnetu, zaproszenia i opaski powoduje ich unieważnienie i utratę prawa do wstępu na teren imprezy.
 6. Bilety, karnety, zaproszenia, opaski nabyte z naruszeniem postanowień Regulaminu mogą być unieważnione przez Organizatora, bez prawa zwrotu należności.

III. WSTĘP NA TEREN IMPREZY

 1. Wstęp na teren imprezy przysługuje osobom posiadającym bilety, karnety, zaproszenia, które przed wejściem na teren imprezy zostaną pozbawione kuponu kontrolnego. Uczestnicy otrzymają wówczas opaskę na rękę.
 2. Opaska będzie formatu 19 mm szerokości. Wzór opaski ustala Organizator, Uczestnik ma obowiązek nosić opaskę na ręku na terenie imprezy w sposób umożliwiający szybką identyfikację uczestnika imprezy. Z opaski może korzystać tylko jedna osoba, zakazane jest odstępowanie opaski. Uszkodzenie, zerwanie, zgubienie lub kradzież opaski powoduje utratę jej ważności.
 3. Organizator Imprezy może odmówić wstępu na Imprezę oraz przebywania na niej osobom:
  • nie posiadającym biletu, karnetu, zaproszenia łącznie z opaską na ręce,
  • znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających substancji,
  • posiadającym broń lub inne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje, o których mowa w rozdziale V Regulaminu,
  • zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Imprezy,
  • których wygląd zewnętrzny uniemożliwia identyfikację,
  • nie spełniającym warunków wiekowych, o których mowa w pkt. 5, 6 niniejszego rozdziału.
 4. Osoby, które przed wejściem na Teren Imprezy odmawiają poddania się czynnościom, o których mowa w pkt. 8, również tracą prawo do uczestniczenia w Imprezie.
 5. Osoby poniżej 16. roku życia mogą uczestniczyć w Imprezie wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej. Opiekun osoby niepełnoletniej musi posiadać przy sobie dokument tożsamości oraz dokument tożsamości osoby niepełnoletniej. Zarówno opiekun jak i osoba niepełnoletnia muszą posiadać ważny bilet na Imprezę. Podczas trwania Imprezy opiekun musi sprawować stałą opiekę nad osobą niepełnoletnią oraz ponosi odpowiedzialność za jej zachowanie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za osoby niepełnoletnie pozostawione bez opieki.
 6. Osoby w wieku 16-18 lat mogą uczestniczyć w Imprezie samodzielnie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych (druk zgody stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu). Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku uczestnictwa w Imprezie osób niepełnoletnich pozostających bez opieki.
 7. Uczestnicy są obowiązani posiadać przy sobie dokument tożsamości oraz okazywać go na każdorazowe żądanie Służb Porządkowych i Informacyjnych.
 8. Uczestnicy Imprezy mogą być poddani:
  • sprawdzeniu uprawnień do uczestniczenia w Imprezie,
  • legitymowaniu celem ustalenia tożsamości,
  • przeglądaniu zawartości bagaży i odzieży w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w rozdziale V.
 9. Przy wejściu na Teren Imprezy Uczestnicy mają obowiązek poddać się kontroli Służb Porządkowych oraz Informacyjnych posiadających identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu, w celu sprawdzenia, czy nie wnoszą przedmiotów, materiałów, napojów, wyrobów, środków lub substancji, o których mowa w rozdziale V Regulaminu.
 10. W przypadku stwierdzenia posiadania przez Uczestnika przedmiotów, materiałów, wyrobów, napojów, środków lub substancji, o których mowa w rozdziale V Regulaminu, Organizator wezwie Uczestnika do ich wyrzucenia poza Teren Imprezy, a w przypadku odmowy wykonania tego polecenia, odmówi wstępu na Imprezę, co jest równoznaczne z brakiem możliwości żądania zwrotu należności za Bilet.

IV. ORGANIZACJA IMPREZY

 1. Impreza odbywa się w Łodzi, w dniach 12-14 lipca 2024 roku, na terenie Łódzkich Błoni przy ul. Konstantynowskiej.
 2. Teren Imprezy jest ogrodzony i posiada oznaczone wejścia i wyjścia.
 3. Uczestnicy Imprezy obowiązani są przebywać w miejscach wyznaczonych przez Organizatora.
 4. Uczestnicy Imprezy obowiązani są do zachowywania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Imprezie.
 5. Uczestnicy Imprezy zobowiązani są do przestrzegania postanowień Regulaminu oraz wykonywania poleceń Służb Porządkowych i Informacyjnych, a także przedstawicieli Organizatora.
 6. Organizator zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w Imprezie, w tym odpowiednią ilość toalet, punktów medycznych oraz punktów gastronomicznych.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione lub pozostawione na Terenie Imprezy.
 8. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania porządku publicznego oraz poszanowania mienia, w tym urządzeń i infrastruktury znajdujących się na Terenie Imprezy.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu Imprezy z uzasadnionych powodów.
 10. W przypadku odwołania Imprezy z przyczyn niezależnych od Organizatora, Uczestnikom przysługuje zwrot kosztów biletów zgodnie z warunkami sprzedaży biletów.

V. ZAKAZY I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW IMPREZY

 1. Zakazane jest wnoszenie na Teren Imprezy:
  • broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,
  • materiałów wybuchowych, łatwopalnych i pirotechnicznych,
  • napojów alkoholowych, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych przez Organizatora,
  • środków odurzających i psychotropowych,
  • materiałów promujących nienawiść lub dyskryminację,
  • profesjonalnego sprzętu fotograficznego i nagrywającego bez zgody Organizatora,
  • innych przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa Uczestników.
 2. Uczestnicy Imprezy są zobowiązani do przestrzegania zakazów i nakazów wydawanych przez Służby Porządkowe i Informacyjne oraz przedstawicieli Organizatora.
 3. Uczestnicy są zobowiązani do zachowania czystości i porządku na Terenie Imprezy oraz do korzystania z urządzeń sanitarnych zgodnie z ich przeznaczeniem.
 4. Uczestnicy są zobowiązani do poszanowania mienia znajdującego się na Terenie Imprezy, w tym infrastruktury i urządzeń technicznych.
 5. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu.
 6. Zakazane jest rozpalanie ognisk oraz używanie otwartego ognia na Terenie Imprezy.
 7. Zakazane jest prowadzenie działalności handlowej, promocyjnej lub reklamowej bez zgody Organizatora.
 8. Zakazane jest wnoszenie i używanie dronów na Terenie Imprezy bez zgody Organizatora.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora oraz w punktach informacyjnych na Terenie Imprezy.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Wszelkie zmiany będą publikowane na stronie internetowej Organizatora oraz w punktach informacyjnych na Terenie Imprezy.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania.