REGULAMIN WYDARZENIA AUDIORIVER 2024

Audioriver Festival 2024
Łódź, 12-14 lipca 2024 r.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin, (zwany dalej: „Regulaminem imprezy”), został wydany na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, opublikowanej w Dz. U. 2009 nr 62 poz. 504 z zm, (zwanej dalej: „Ustawą”) oraz innych przepisów, których postanowienia mają bezpośredni wpływ na organizację Imprezy oraz jej przebieg.

2. Regulamin jest wydany przez organizatora imprezy pod nazwą: AUDIORIVER 2024, która odbędzie się w dniach 12-14 lipca 2024 na terenie Łodzi, (zwanej dalej: „Imprezą”). Organizatorem Imprezy jest Audioriver sp. z o.o. ul. Mickiewicza 62, 01-650 Warszawa, adres korespondencyjny ul. Mickiewicza 62, 01-650 Warszawa (zwany dalej:
„Organizatorem”).

3. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywać na Terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.

4. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie, korzystania przez nie z Terenu, na którym przeprowadzana jest Impreza i korzystania z urządzeń znajdujących się na Terenie. Ponadto celem regulaminu jest uregulowanie praw i obowiązków uczestników Imprezy w związku z nabyciem biletu wstępu na Imprezę.

5. Poniższe określenia używane w Regulaminie będą miały następujące znaczenie:
„Bilet” oznacza indywidualną zgodę wejścia na teren imprezy – w odpowiednim sektorze przewidzianym dla publiczności. Bilet przy pierwszym wejściu na teren imprezy zostanie pozbawiony kuponu kontrolnego i zamieniony na opaskę na rękę uprawniającą do wychodzenia i wchodzenia na Teren Imprezy dowolną liczbę razy (dotyczy dwudniowych i trzydniowych karnetów);
„Służby Porządkowe i Informacyjne” oznacza m.in. pracowników agencji ochrony osób lub mienia powołanych przez Organizatora do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w Imprezie, w tym do kontroli uprawnień Uczestników do wstępu na Teren Imprezy. Członkowie Służb Porządkowych i Informacyjnych posiadają identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu zawierające: nazwę wystawcy, numer identyfikacyjny i wizerunek twarzy, termin ważności, pieczęć i podpis wystawcy;
„Teren Imprezy” oznacza wygrodzony teren, na którym przeprowadzana jest Impreza lub inne miejsce, na które Impreza może zostać przeniesiona z ważnych powodów i które podane zostanie do publicznej wiadomości przed Imprezą. Teren imprezy podzielony zostanie na sektory, do których dostęp określony będzie przez Organizatora w niniejszym regulaminie;
„Uczestnik Imprezy” oznacza osobę uczestniczącą w Imprezie na podstawie ważnego biletu, zaproszenia lub identyfikatora wydanego przez Organizatora. Uczestnikiem Imprezy może być osoba pełnoletnia lub osoba małoletnia będąca pod opieką osoby dorosłej. Osoba małoletnia przebywa tylko i wyłączne na odpowiedzialność osoby dorosłej, pod której pieczą pozostaje, po nabyciu biletów zarówno dla siebie, jak i osoby małoletniej.
Osoba małoletnia to osoba, która nie ukończyła 18. roku życia (art. 10 kodeksu cywilnego).

II. SPRZEDAŻ BILETÓW

1. Sprzedaż biletów odbywa się:

– sprzedaż internetowa – www.ebilet.pl oraz www.biletomat.pl
– w autoryzowanych punktach eBilet w całej Polsce
– sprzedaż w Łodzi w trakcie Imprezy przy wejściach na teren imprezy (o ile wszystkie bilety nie zostaną wcześniej wyprzedane)

2. Bilety mogą być sprzedawane wyłącznie po cenie wydrukowanej na Bilecie. Zakazana jest odsprzedaż Biletów po cenie wyższej niż wydrukowana na Bilecie. Zakazana jest odsprzedaż Biletów na aukcjach, licytacjach, konkursach, odsprzedaż zarobkowa poza autoryzowanymi punktami sprzedaży, itp.

3. Organizator informuje, że zgodnie z art. 133 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń: „Kto nabywa w celu odprzedaży z zyskiem bilety wstępu na imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportowe albo kto bilety takie sprzedaje z zyskiem, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Usiłowanie oraz podżeganie i pomocnictwo są karalne.”

4. Organizator ostrzega, że okazanie przez Uczestnika Imprezy biletu nieautentycznego skutkować będzie odmową wstępu na Imprezę.

5. Prawo do wstępu na teren imprezy będzie miała osoba posiadająca wyłącznie bilet oryginalny, nabyty zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu. Zniszczenie biletu powoduje jego unieważnienie i utratę prawa do wstępu na teren imprezy.

6. Bilet nabyty z naruszeniem postanowień Regulaminu może być unieważniony przez Organizatora, bez prawa zwrotu należności.

III. WSTĘP NA TEREN IMPREZY

1. Wstęp na Teren Imprezy przysługuje osobom posiadającym Bilety, które przy pierwszym wejściu zostaną pozbawione kuponu kontrolnego. Uczestnicy otrzymają wówczas opaskę na rękę.

2. Bilet bez kuponu kontrolnego oraz opaskę Uczestnik zobowiązany jest nosić przy sobie. W przypadku, gdy Uczestnikiem Imprezy jest małoletni (osoba, która ukończyła 16. rok życia) w wieku do 18 lat, może on uczestniczyć w Imprezie wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.

3. Opaska będzie formatu 19 mm szerokości. Wzór opaski ustala Organizator, Uczestnik ma obowiązek nosić opaskę na ręku na terenie imprezy w sposób umożliwiający szybką identyfikację uczestnika imprezy. Z opaski może korzystać tylko jedna osoba, zakazane jest odstępowanie opaski. Uszkodzenie, zerwanie, zgubienie lub kradzież opaski powoduje utratę jej ważności.

4. Identyfikator będzie formatu 6,5 x 9,5 cm. Wzór identyfikatora ustala Organizator,

Uczestnik ma obowiązek nosić identyfikator na terenie imprezy w sposób umożliwiający szybką identyfikację uczestnika imprezy. Z identyfikatora może korzystać tylko jedna osoba, zakazane jest odstępowanie identyfikatora. Uszkodzenie, zerwanie, zgubienie lub kradzież Identyfikatora powoduje utratę jego ważności.

5. Bez względu na spełnienie powyższych przesłanek, wstęp na Teren Imprezy nie przysługuje następującym osobom:

1) wobec których zostało wydane orzeczenie:
a) zakazujące wstępu na imprezę masową;
b) zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych, wydane przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich; c) osobie, wobec której został wydany zakaz zagraniczny;

2) osobie, która odmawia poddania się czynnościom, o których mowa w rozdziale III pkt 5 lit. a – c Regulaminu.

6. Organizator Imprezy może odmówić wstępu na Imprezę oraz przebywania na niej osobom:
a) nie posiadającym biletu łącznie z opaską na rękę,
b) znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających substancji,
c) posiadającym broń lub inne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje, o których mowa w rozdziale IV pkt 7 Regulaminu,
d) przejawiającym jakiekolwiek formy przemocy i dyskryminacji, zachowującym się prowokacyjnie i niekulturalnie lub w inny sposób stwarzającym zagrożenie dla bezpieczeństwa czy porządku Imprezy,
e) w odzieży sportowej lub niebezpiecznej (dres: spodnie lub bluza; buty o metalowych zakończeniach),
f) posiadających gwizdki, trąbki i inne hałaśliwe gadżety,
g) których wygląd zewnętrzny uniemożliwia identyfikację,
h) posiadającym plastikowe lub szklane pojemniki, puszki itp.,) i posiadającym inne niebezpieczne przedmioty,
j) nieposiadającym dokumentu tożsamości (dowodu osobistego, prawa jazdy lub paszportu)

Ocena przedmiotów jako niebezpiecznych należy do Służb Porządkowych i Informacyjnych.

7. Wstęp na teren imprezy mają osoby legitymujące się odpowiednim biletem wraz z opaską lub identyfikatorem wraz z opaską wydaną przez organizatora.

8. Wstęp na teren imprezy może uzyskać wyłącznie osoba, która w dniu imprezy ma ukończone 18 lat. By osoby młodsze (które ukończyły 16. rok życia) mogły wejść na teren festiwalu, muszą mieć ze sobą następujące dokumenty:

– dowód tożsamości (dowód osobisty, prawo jazdy lub paszport)
– ksero dowodu tożsamości rodzica (dowód osobisty, prawo jazdy lub paszport)
– podpisana zgoda rodzica na uczestnictwo dziecka w imprezie, zawierająca wskazanie pod czyją opieką będzie ono na festiwalu (imię i nazwisko osoby pełnoletniej)

Legitymacja szkolna lub studencka nie są dokumentami tożsamości i nie będą uznawane na bramkach.

Dzieci do lat 10 pod opieką rodziców mają prawo do bezpłatnego wstępu na teren Audioriver Sun/Day.

9. Jeśli w terminie Wydarzenia, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na określonym jej obszarze obowiązywać będą przepisy ustanawiające określone ograniczenia, nakazy lub zakazy dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce, Organizator zastrzega, że wstęp na wydarzenie będzie możliwy na podstawie przepisów ustanowionych przez właściwe organy Administracji Państwowej.

IV. ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE IMPREZY

1. Organizator wyznaczy strefy do których dostęp będzie ograniczony bądź możliwy tylko dla gości i służb organizatora.

2. Na terenie imprezy przewidziane jest rozmieszczenie punktów gastronomicznych w wydzielonych strefach gastronomicznych – strefy są wygrodzone ogrodzeniem tymczasowym – przejście ze strefy gastronomicznej na teren imprezy masowej będzie nadzorowane i kontrolowane przez pracowników służby porządkowej i informacyjnej w celu zapobieżenia wniesienia broni i innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych i wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych oraz środków odurzających lub substancji psychotropowych;

3. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Imprezie oraz porządek podczas trwania Imprezy, poprzez m.in.:

a) służby porządkowe i informacyjne wyróżniające się elementami ubioru;
b) powołanie kierownika do spraw bezpieczeństwa, kierującego służbami porządkowymi i informacyjnymi organizującego pracę służb porządkowych i informacyjnych;
c) udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego;

4. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń Służb Porządkowych i Informacyjnych, w tym kierownika do spraw bezpieczeństwa. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

5. Osoby małoletnie uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.

6. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy zobowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu. Zakazane jest niszczenie zieleni, zaśmiecanie terenu, niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na Terenie Imprezy, itp. Uczestnicy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.

7. Wszystkie osoby znajdujące się na Terenie Imprezy zobowiązane są do posiadania przy sobie ważnego biletu, opaski, identyfikatora.

8. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy:

– broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,
– materiałów wybuchowych,
– wyrobów pirotechnicznych,
– materiałów pożarowo niebezpiecznych,
– napojów alkoholowych i bezalkoholowych,
– żywności,
– parasolek,
– selfie sticków,
– dronów,
– środków odurzających lub substancji psychotropowych,
– profesjonalnych aparatów fotograficznych i kamer video. Dozwolone jest wnoszenie tylko i wyłącznie aparatów w telefonach komórkowych (bez ograniczenia w kwestii liczby megapixeli), aparatów kompaktowych (typowy aparat kompaktowy wyposażony jest w niewymienny obiektyw, stałoogniskowy lub zmiennoogniskowy) oraz kamer typu GoPro (bez dodatkowych obiektywów i końcówek).

Ponadto, zakazuje się wprowadzania psów i innych zwierząt na Teren Imprezy oraz prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej na Terenie Imprezy. Zabronione jest również używanie dronów na terenie i nad terenem festiwalu.

9. Organizator w zakresie określonym Ustawą i przepisami wykonawczymi jest uprawniony do utrwalania przebiegu Imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Imprezy, mogą stanowić dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowody mające znaczenie dla toczących się takich postępowań, które Organizator niezwłocznie przekazuje prokuratorowi rejonowemu właściwemu ze względu na Teren Imprezy lub Policji. Zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Imprezy materiały, niezawierające dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowodów mających znaczenie dla toczących się takich postępowań, przechowuje się po zakończeniu Imprezy przez okres, co najmniej jednego miesiąca, a następnie poddaje komisyjnemu zniszczeniu.

10. Służby Porządkowe i Informacyjne, legitymujące się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy do:

a) Sprawdzania i stwierdzania uprawnień osób do uczestnictwa w Imprezie, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień – wezwania ich do opuszczenia Imprezy;

b) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,

c) przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w rozdziale IV pkt. 7 Regulaminu,

d) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia Imprezy;

e) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie oraz osób dopuszczających się czynów zabronionych.

11. Służby Porządkowe i Informacyjne są zobowiązane usunąć z Terenu Imprezy osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z
Regulaminem.

12. Członkowie Służb Porządkowych i Informacyjnych, w zależności od potencjalnego ryzyka i potrzeb, mogą być wyposażeni m.in. w:

– ręczne wykrywacze metalu,
– środki przymusu bezpośredniego,
– wzory biletów, identyfikatorów i zaproszeń,
– inne niezbędne i prawnie dozwolone środki ochrony osobistej.

13. Stwierdzenia prawa osoby do przebywania na Imprezie członek Służb Porządkowych i
Informacyjnych dokonuje przez:

sprawdzenie, czy osoba ta posiada ważny bilet, opaskę, zaproszenie, identyfikator, porównanie okazanego dokumentu ze wzorem.

14. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie na Imprezie jest zabronione, członek Służb Porządkowych i Informacyjnych odmawia wpuszczenia na imprezę osoby, u której stwierdzono posiadanie tych przedmiotów lub usuwa ją z miejsca przeprowadzania Imprezy.

15. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, napojów alkoholowych, materiałów wybuchowych, pirotechnicznych i pożarowo niebezpiecznych oraz środków odurzających i psychotropowych, członek Służb Porządkowych i Informacyjnych dokonuje ujęcia osoby, u której w przeglądanych bagażach lub odzieży stwierdzono te przedmioty i po ich odebraniu sporządza protokół z tej czynności, a następnie przekazuje tę osobę Policji wraz z odebranymi przedmiotami.

16. Osobom, którym – zgodnie z Regulaminem lub Ustawą – odmówiono wstępu na Imprezę lub przebywania na niej nie przysługuje prawo zwrotu należności za bilet, ani inne roszczenia.

17. Sprzęt obsługujący Imprezę, ulokowany na Terenie Imprezy:
– sprzęt nagłośnieniowy
– sprzęt oświetleniowy,
– punkty gastronomiczne i ich wyposażenie,
– wygrodzenia (barierki ochronne),
– toalety przenośne.

18. Organizator nie prowadzi punktu depozytowego.

19. Organizator zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe poprzez zapewnienie tego, że: a) pracownicy obsługi, Służby Porządkowe i Informacyjne będą znać rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów oraz zasady postępowania na wypadek pożaru;

b) Służby Porządkowe i Informacyjne będą przeszkolone w zakresie: zasad prowadzenia ewakuacji, sposobu alarmowania straży pożarnej, zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego udzielania pierwszej pomocy medycznej.

20. Płatności na Terenie Imprezy będą mogły zostać zrealizowane wyłącznie za pomocą kart płatniczych, urządzeń elektronicznych przy użyciu technologii zbliżeniowej, a także kart przedpłaconych Audioriver. Regulamin korzystania z kart przedpłaconych Audioriver jest dostępny na stronie www.audioriver.pl/regulaminkartprepaid oraz w punkcie obsługi na Terenie Imprezy.

V. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW IMPREZY

1. Zakupiony Bilet nie podlega zamianie ani zwrotowi. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia. Organizator nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania wobec posiadacza Biletu poza zwrotem ceny wydrukowanej na Bilecie na odwołaną Imprezę.

2. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia zmian w przebiegu Imprezy z uzasadnionych powodów, np. Siła Wyższa itp., a ponadto prawo do zmiany programu pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty.

3. Uczestnik Imprezy lub inna osoba przebywająca na Terenie Imprezy mogą być narażeni na ciągłe przebywanie w strefie dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu. Uczestnicy Imprezy uczestniczą w niej na własne ryzyko. Na szczególne niebezpieczeństwo narażone są kobiety w ciąży.

4. Organizator utrwala przebieg Imprezy dla celów dokumentacji i promocji/reklamy Imprezy oraz innych przedsięwzięć Organizatora, a także sponsorów Imprezy. Wizerunek osób przebywających na Terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.

VI. REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje można składać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Imprezy na następujący adres korespondencyjny Organizatora: Audioriver sp. z o.o. ul. Mickiewicza 62, 01-650 Warszawa.

VII. PRZEPISY KARNE WYNIKAJĄCE Z USTAWY O BEZPIECZEŃSTWIE IMPREZ MASOWYCH Z DNIA 20 marca 2009 Dz. U. 2009 nr 62 poz. 504

1. Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie ustawy, regulaminu obiektu (terenu) lub regulaminu imprezy masowej przez służby porządkowe lub służby informacyjne, podlega karze grzywny nie niższej niż 2 000 zł.

Tej samej karze podlega ten, kto w czasie trwania imprezy masowej przebywa w miejscu nieprzeznaczonym dla publiczności.

2. Kto nie wykonuje polecenia wydanego przez Policję lub Żandarmerię Wojskową, w miejscu i w czasie trwania imprezy masowej, podlega karze grzywny nie niższej niż 2 000 zł.

3. Kto wnosi lub posiada na imprezie masowej napoje alkoholowe, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2 000 zł.

4. Kto, będąc do tego zobowiązany, nie przekazuje informacji dotyczącej bezpieczeństwa imprezy masowej albo przekazuje informację nieprawdziwą w tym zakresie, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2 000 zł.

5. Kto wnosi lub posiada na imprezie masowej broń, w rozumieniu ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2004 r. Nr 52, poz. 525, z późn. zm.6)), wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne lub inne niebezpieczne przedmioty lub materiały wybuchowe, podlega grzywnie nie mniejszej niż 180 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

6. Sąd może orzec przepadek przedmiotów, o których mowa w pkt. 6, chociażby nie stanowiły własności sprawcy.

7. Kto w czasie trwania imprezy masowej rzuca przedmiot, mogący stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie lub w obiekcie, gdzie odbywa się impreza masowa, albo w inny, równie niebezpieczny sposób zakłóca przebieg tej imprezy, podlega grzywnie nie mniejszej niż 120 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

8. Karze, o której mowa w pkt 8, podlega ten, kto w czasie i w miejscu trwania imprezy masowej narusza nietykalność cielesną członka służby porządkowej lub służby informacyjnej.

9. Jeżeli sprawca, dopuszczając się czynów określonych w pkt 8–9, używa elementu odzieży lub przedmiotu do zakrycia twarzy celem uniemożliwienia lub utrudnienia rozpoznania jego osoby, podlega grzywnie nie mniejszej niż 240 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie prawa do nazwy i logo Imprezy są zastrzeżone na rzecz Organizatora. Oficjalne programy i gadżety dotyczące Imprezy będą sprzedawane wyłącznie na Terenie Imprezy lub w autoryzowanych przez Organizatora punktach sprzedaży.

2. Status sponsora Imprezy przyznaje wyłącznie Organizator.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej. Za Siłę Wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub że może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę Wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne – m.in. obfite opady deszczu i porywisty wiatr uniemożliwiający prace montażowe scen zgodnie z przepisami BHP, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań.

4. Niniejszy Regulamin jest dostępny:
– na stronie internetowej www.audioriver.pl
– przed wyznaczonymi wejściami na Teren Imprezy,
– u organizatora: ul. Mickiewicza 62, 01-650 Warszawa

5. Korespondencję do Organizatora kieruje się na adres wskazany w rozdziale VI pkt. 1 na piśmie, przesyłką poleconą.

6. Służby Porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz ochrony przeciwpożarowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy oraz Kodeksu Cywilnego.

8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12 lipca 2024 roku.